ថ្នាំងដៃ

ពីWiktionary

(ខ្នាត) រង្វាស់ប្រវែងនៃខ្នាតខ្មែរពីបុរាណ ដោយគិតពីត្រឹមចុងចង្អុលដៃមកត្រឹមគន្លាក់ដំបូង។ ឧ. សំណាបទើបដុះបានមួយថ្នាំងដែរ។