ថ្ពង

ពីWiktionary
  1. ( ន. ) ឈ្មោះ​ខែត្រ​១​ក្នុង​អាណា​ខេត្ត​កម្ពុជា នៅ​ប៉ែក​ខាង​លិច
  2. សព្វ​ថ្ងៃ​នេះ ទៅ​ជា​ស្រុក​ក្នុង​ខេត្ត​កំពង់ស្ពឺ : សាលា​ស្រុក​ថ្ពង តាំង​នៅ​អម​លាំង ។
  3. ភូមិនៃឃុំស្នួល