ថ្ពាល់

ដោយWiktionary
Jump to navigation Jump to search

( ន. ) សរីរាវយវៈ​នៃ​មនុស្ស​សត្វ​ត្រង់​ចំហៀង​មុខ​ទាំង​ខាង​ស្ដាំ​ទាំង​ខាង​ឆ្វេង : ថ្ពាល់​កំពុង ថ្ពាល់​ដែល​មាន​សាច់​កំពុង ។ ថ្ពាល់​ផត ថ្ពាល់​ដែល​មាន​សាច់​ផត ។ ថ្ពាល់​ត្រគាក កំប៉េះ​ត្រគាក ។ ថ្ពាល់​គូទ (ព. សា.) កំប៉េះ​គូទ ។ ថ្ពាល់​ខ្លា​ចង្កា​ហ៊ីង (ម. ទ. បុ.) មនុស្ស​ដែល​មាន​ថ្ពាល់​រីក​គ្រហាញ​មាន​ចង្កា​ខ្លី ច្រើន​តែ​មាន​សម្ដី​ថ្វី​មាត់​ក្អេងក្អាង ។ល។