ថ្មឥដ្ឋ

ពីWiktionary
  1. ឃុំនៃស្រុកកំពង់ត្រឡាច
  2. ភូមិនៃឃុំថ្មឥដ្ឋ