ថ្លាន់

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

( ន. ) ឈ្មោះ​ពស់​មួយ​ប្រភេទ ខ្លួន​ធំ​ឥត​មាន​ពិស តែ​មាន​កម្លាំង​ខ្លាំង អាច​រឹតរួត​សត្វ​ម្រឹគ​យក​ជា​អាហារ​បាន ។