ថ្លុកស្មាច់

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search
  1. ភូមិនៃឃុំគោកធ្លកលើ