ថ្លៃថ្នូរ

ពីWiktionary

( គុ. ) មាន​តម្លៃ​គួរ​លើក​សរសើរ គួរ​រាប់អាន : មនុស្ស​នេះ ឫក​ថ្លៃថ្នូរ​ណាស់, របស់​នេះ​ថ្លៃថ្នូរ​ណាស់ ។ ន. មនុស្ស, សត្វ, ឬ​អ្វី​ៗ ដែល​មាន​តម្លៃ​គួរ​សរសើរ គួរ​រាប់អាន ។