ថ្វាយ

ដោយWiktionary

( កិ. ) ឲ្យ, ប្រគល់, បូជា (រ. ស.) : ថ្វាយ​គ្រឿង​បណ្ណាការ ។