ទង

ពីWiktionary

( ន. ) ធាង​តូច​ដែល​កាន់​ផ្លែ​មក​ជាប់​នឹង​មែក ឬ​ជាប់​ផ្ទាល់​នឹង​ដើម : បេះ​ផ្លែ​ជាប់​ទាំង​ទង ។ អ្វី​ៗ​ដែល​មាន​រូប​ដូច​ជា​វល្លិ​ក៏​ហៅ ទង ដែរ : ទង​ត្រឡាច, ទង​ល្ពៅ, ទង​ដំឡូង, ទង​ម្លូ ។ល។ ព. ប្រ. ទំនង, លំអាន, ហេតុ​ការណ៍; ច្រើន​និយាយ​ថា ដើម​ទង, ទាក់ទង ។