ទណ្ឌកម្ម

ពីWiktionary
  1. ទ័នឌៈ ក័ម បា. ( ន. ) ការ​ធ្វើ​ទោស​ផ្ចាល​តាម​ដំណើរ​ធ្វើ​ខុស​នឹង​វិន័យ​បញ្ញត្តិ : ដាក់​ទណ្ឌកម្ម, ទទួល​ទណ្ឌកម្ម (ម. ព. នាសនង្គ ផង) ។
  2. (ច្បាប់) santion/punishment, sanction តាមក្រមនីតិវិធីរដ្ឋប្បវេណីវិធានការ ដែលត្រូវអនុវត្តចំពោះបុគ្គលណាមួយដែលមិនគោរពប្រតិបត្តិតាមបញ្ញត្តិច្បាប់។