ទទឹក

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

( កិ. ) ត្រូវ​ទឹក : ទទឹក​ភ្លៀង, ទទឹក​ជោក ។ គុ. ដែល​ត្រូវ​ទឹក, ដិត​ទឹក, ដាប​ជ្រាប​ជោក​ដោយ​ទឹក : សំពត់​ទទឹក, អាវ​ទទឹក ។