ទទេ

ពីWiktionary

( គុ. ឬ កិ. វិ. ) គ្មាន​សោះ, ធេង, សូន្យ; ឥត​យក​ថ្លៃ, ឥត​សំបុត្រ​ស្នាម : ដៃ​ទទេ, ទៅ​ទទេ, យក​ទទេ, ឲ្យ​ទទេ, និយាយ​មាត់​ទទេ ។