ទន់ភ្លន់

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

( គុ. ) ល្វាសល្វន់, សុភាព : ឫកពា​ទន់ភ្លន់, សម្ដី​ទន់ភ្លន់ ។