ទន្ទេញ

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

( កិ. ) ថា​ដដែល​ៗ ញយ​ៗ ដើម្បី​នឹង​ឲ្យ​ចាំ​មាត់ : ទន្ទេញ​ធម៌, ទន្ទេញ​ច្បាប់, ទន្ទេញ​មេ​រៀន ។