ទន្សាយគល់

ដោយWiktionary
  1. ភូមិនៃឃុំអន្លង់ត្នោត