ទន្សាយគល់

ដោយWiktionary
Jump to navigation Jump to search
  1. ភូមិនៃឃុំអន្លង់ត្នោត