ទមិឡ

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

ទៈមិល (Tamil), ឬ​តាម​ទម្លាប់​ថា ទ្មិល (បា.; សំ.) ( ន. ) (ទ្រាវិឌ, Dravidian ethnic group) ពួក​មនុស្ស​ជាតិ​មួយ​នៅ​ក្នុង​ប្រទេស​ឥណ្ឌា ទិស​និរតី​ប៉ែក​ខាង​កើត : ជាតិ​ទមិឡ ពួក​ទមិឡ ។ ខ្មែរ​យើង​ប្រើ​ជា គុ. ក៏​បាន : ចិត្ត​ទមិឡ, មនុស្ស​ទមិឡ សំដៅ​សេចក្ដី​ថា ចិត្ត​កាច, មនុស្ស​កាច​អាក្រក់ ប៉ុន្តែ​តាម​ការណ៍​ពិត ជន​ជាតិ​ទមិឡ ពុំ​កាច​ស្លូត​ខុស​ពី​ជន​ជាតិ​ដទៃ​ទេ ។