ទម្ងន់

ពីWiktionary

( ន. ) ភាវៈ​ធ្ងន់, សភាព​ធ្ងន់; ចំនួន​ដែល​ធ្ងន់ : អង្ករ​មួយ​បាវ​នេះ មាន​ទម្ងន់​ប៉ុន្មាន​គីឡូក្រាម ?; ការណ៍​ហ្នឹង ពុំ​មែន​មាន​ទម្ងន់​ប៉ុន្មាន​ទេ; កុំ​លើក​ទម្ងន់​ដាក់​ទៅ​លើ​គេ ។ ការ​មាន​គ័ភ៌ : វា​មាន​ទម្ងន់​៥​ខែ​ហើយ គឺ​វា​មាន​គ័ភ៌​ឬ​មាន​ផ្ទៃ​ពោះ​៥​ខែ​ហើយ ។