ទម្រង់វិជ្ជមាន

ដោយWiktionary
Jump to navigation Jump to search

ជាទម្រង់ឃ្លាដែលគ្មានប្រើអវិជ្ជមានបទឬមិនកើតឡើងតាមអវិជ្ជមានកម្ម។

ឧទាហរណ៍៖ ១) អូនឈឺចិត្តណាស់។

២) គាត់មានលុយច្រើន។

៣) តាសុកច្រូតស្រូវ។

ឯកសារយោង[កែប្រែ]

បង្កើតនិងឱ្យនិយមន័យដោយលោកសាស្ត្រាចារ្យបណ្ឌិត ច័ន្ទ សំណព្វ

ប្រសិនជាចង់អានបន្ថែមសូមស្វែងរកជាវសៀវភៅ បង្កើតពាក្យ កម្ចីពាក្យ បម្រើបម្រាស់ពាក្យ របស់លោកសាស្ត្រាចារ្យបណ្ឌិត ច័ន្ទ សំណព្វ បោះពុម្ពឆ្នាំ២០១០