ទសជាតក

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

(ពុទ្ធសាសនា) រឿងដប់ជាតិចុងក្រោយរបស់ព្រះសក្យមុនីគោតមបរមសម្ពុទ្ធ។ រឿងនេះប្រភពដើមជាភាសាបាលីមាននៅក្នុងគម្ពីរខុទ្ទកនិកាយ។ ឈ្មោះរឿងទាំងដប់មាន៖ ១. រឿងតេមិយជាតក ២. រឿងមហាជនកជាតក ៣ រឿង សុវណ្ណសាមជាតក ៤ រឿងនេមិរាជជាតក ៥ រឿងមហោសថជាតក ៦ រឿងភូរិទត្តជាតក ៧ រឿងចន្ទកុមារជាតក ៨ រឿងនារទព្រហ្មជាតក ៩ រឿងវិធុរជាតក ១០ រឿងវេស្សន្តរជាតក។