ទស្សនវិទូ

ដោយWiktionary

(ទស្សនវិជ្ជា) philosopher, philosophe អ្នកបង្កើតទស្សនវិជ្ជា ឬ អ្នកប្រាជ្ញខាងទស្សនវិជ្ជា។ អត្ថន័យផ្សេងៗនៃពាក្យនេះមានដូចតទៅ ៖ ១- អ្នកប្រាជ្ញ អ្នកជំនាញ ឬ អ្នកសិក្សាខាងទស្សនវិជ្ជា សំដៅទៅលើអ្នកណាម្នាក់ដែលស្វែងរកការយល់ដឹង ការពន្យល់អំពីអត្ថិភាព និង តថភាពដូចជា សូក្រាត ខុងជឺជាដើម។ ២- មនុស្សដែលប្រកបដោយការពិចារណា អ្នកគិតដែលពិចារណាយ៉ាងហ្មត់ចត់និងជ្រៅជ្រះអំពីជីវិត កិច្ចការទូទៅរបស់មនុស្ស និង សង្គម។ ៣- មនុស្សប្រកបដោយហេតុផល និង ភាពអហិង្សា អ្នកណាម្នាក់ដែលប្រតិកម្មដោយសន្តិវិធី និងប្រកបដោយហេតុផលចំពោះព្រឹត្តិការណ៍នានា ជាពិសេសចំពោះហេតុការណ៍អាក្រក់ ឬស្ថានភាពលំបាកដូចជាព្រះពុទ្ធ (លោកវិទូ) មហាត្មៈគន្ធី ជាដើម។