ទាក់ទង

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

( គុ. ឬ កិ. វិ. ) ដែល​មាន​គន្លង ឬ​ទំនង​ទាក់​គ្នា, ទទួល​គ្នា : ពាក្យ​ទាក់ទង​គ្នា, សេចក្ដី​ទាក់ទង​គ្នា; និយាយ​ទាក់ទង ។ ប្រើ​ជា កិ. ក៏​មាន : ការណ៍​នេះ​ទាល់​តែ​ទាក់ទង​ជា​មួយ​នឹង​ឪពុក​ខ្ញុំ​ទើប​ដឹង​ប្រាដក​បាន ។