ទាញ

ពីWiktionary

( កិ. ) ចាប់​ភើច, អូស​ឬ​ចាប់​កាន់​ប្រយោល រឹត​ឲ្យ​តឹង : ទាញ​ខ្សែ​គោ, ទាញ​ដៃ ។