ទាន់

ពីWiktionary

( និ. ឬ កិ. វិ. ) ប្រញាប់, រួសរាន់, ឆាប់, រហ័ស; ដល់; ចួប; ជិត, ប្រកិត; បាន, បាន​សម្រេច : ធ្វើ​ឲ្យ​ទាន់​ពេល; ដើរ​ឲ្យ​ទាន់​គេ​ទៅ, ដេញ​ទាន់​ជាន់​កែង; ធ្វើ​ទាន់​ឬ​មិន​ទាន់, មិន​ទាន់​ទេ, មិន​ទាន់​បាន​នៅ​ឡើយ​ទេ ។ល។