ទាប

ពីWiktionary

( គុ. ) ទីទៃ​ពី​ខ្ពស់ គឺ​តិច​កម្ពស់, តិច​ជំហរ​ឬ​ដែល​ឥត​កម្ពស់, ឥត​ជំហរ ។ ដែល​ចុះ​ជាង​ឬ​ដែល​ថយ​ចុះ​ជាង ។