ទាមទារ

ពីWiktionary

( កិ. ) ទាម​ផង​ទារ​ផង, ទារ​ដោយ​ទាម​ចំណែក ឬ​ទារ​តវ៉ា​យក​របស់​ មត៌ក​ខ្លួន ជា​កេរ្តិ៍​ដំណែល​ឲ្យ​បាន​មក​ខ្លួន​វិញ (ម. ព. ទារ ផង) ។