ទារក

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

--រក់ សំ. បា. ( ន. ) ក្មេង​ប្រុស, ក្មេង​ប្រុស​តូច ។ បើ​ក្មេង​ស្រី ទារិកា ។