ទាំង

ពីWiktionary

( និ. ) ពាក្យ​សម្រាប់​និយាយ​គួប និយាយ​ប្រមូល​ចំនួន​ឬ​បែប​យ៉ាង​អ្វី​ៗ​ដូច​ពាក្យ​ថា ទាំងអស់, ទាំង​គ្រប់, ទាំង​ស្រុង, ទាំង​នេះ, ទាំង​នោះ, ទាំងអស់​គ្នា, ទាំង​ប្រុស, ទាំង​ស្រី ទាំងមូល ទាំងពីរ ទាំងកម្រោល ជាដើម ។