ទិញ

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

( កិ. ) បាន​អ្វី​ៗ មក​ជា​របស់​ខ្លួន​ដោយ​ឲ្យ​ថ្លៃ​ជា​ប្រាក់​ទៅ​អ្នក​លក់ : ទិញ​សំពត់, ទិញ​សៀវភៅ ។ ទិញ​ជឿ យក​របស់​គេ​មុន​ដោយ​ទិញ​មិន​ទាន់​សង​ថ្លៃ ព្រោះ​អ្នក​លក់​ជឿ​ថា​អ្នក​ទិញ​មុខ​ជា​នឹង​សង​xxx ថ្លៃ​ពុំ​ខាន ។