ទិដ្ឋាការ

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

ទត-ឋាកា បា. ( ន. ) (ទិដ្ឋ + អាការ) អាការ​ដែល​បាន​ឃើញ, បាន​ចួប​ប្រទះ​មក​ហើយ ។ សព្វ​ថ្ងៃ​ពាក្យ​នេះ​ប្រើ​សំដៅ​យក​ហត្ថលេខា​ជា​ចាំបាច់ នៃ​អ្នក​រាជការ​មាន​សម្ថកិច្ច​ដែល​ត្រូវ​ចុះ​លើ​លិខិត​ផ្សេង​ៗ មាន​លិខិត​ឆ្លង​ដែន​​និង​អាណត្តិ​បើក​ប្រាក់​ជាដើម ជា​ការ​បញ្ជាក់​ថា​ខ្លួន​បាន​ពិនិត្យ​ឃើញ​ត្រឹមត្រូវ​ហើយ : លិខិត​នេះ មាន​ទិដ្ឋាការ​ពី​ក្រុម​សន្តិសុខ​ជាតិ​ហើយ​ឬ​នៅ ?; អាណត្តិ​បើក​ប្រាក់​នេះ ក្រុម​អភិបាល​ប្រាក់​ចំណាយ​មិន​ទាន់​ចុះ​ទិដ្ឋាការ​នៅ​ឡើយ​ទេ ព្រោះ​មាន​ការ​ទាស់​ខុស... (បារ. Visa) ។