ទិន្នន័យ

ដោយWiktionary

ទិន-នៈ នៃ បា. ( ន. ) (ទិន្ន+នយ) ន័យ​ឬ​សេចក្ដី​ពន្យល់​ដែល​គេ​បាន​ឲ្យ​ហើយ, ចំណុច​សំខាន់​យ៉ាង​ពិត​ប្រាកដ​ដែល​បាន​ពន្យល់​រួច​ហើយ : គប្បី​ធ្វើ​តាម​ទិន្នន័យ​នេះ​ចុះ​មិន​ខុស​ទេ ។