ទិន្នន័យ

ដោយWiktionary
Jump to navigation Jump to search

ទិន-នៈ នៃ បា. ( ន. ) (ទិន្ន+នយ) ន័យ​ឬ​សេចក្ដី​ពន្យល់​ដែល​គេ​បាន​ឲ្យ​ហើយ, ចំណុច​សំខាន់​យ៉ាង​ពិត​ប្រាកដ​ដែល​បាន​ពន្យល់​រួច​ហើយ : គប្បី​ធ្វើ​តាម​ទិន្នន័យ​នេះ​ចុះ​មិន​ខុស​ទេ ។

  1. (គណនាករណ៍) data ព័ត៌មានដែលប្រមូលបានសម្រាប់ធ្វើការពិនិត្យពិចារណា និង ត្រូវបានប្រើសម្រាប់ធ្វើការសម្រេច។
  2. បណ្ដុំ អក្សរ លេខ និមិត្តសញ្ញា រូបភាព សំឡេង ដែលប្រើដោយកុំព្យូទ័រ។