ទី១៥

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search
  1. អតីតភូមិនៃឃុំកំពង់ចាម
  2. ភូមិនៃសង្កាត់កំពង់ចាម
  3. ភូមិនៃសង្កាត់ទន្លេបាសាក់
  4. ភូមិនៃសង្កាត់ផ្សារកណ្ដាលទី១
  5. ភូមិនៃសង្កាត់ស្រះចក
  6. ភូមិនៃសង្កាត់ទឹកល្អក់ទី១
  7. ភូមិនៃសង្កាត់បឹងកក់ទី២
  8. ភូមិនៃសង្កាត់ផ្សារដើមគ
  9. បឹងសាឡាង