ទឹកកក

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

Islande, Iceland ទឹកកកទៅជាទឹកកក