ទឹកកក

ដោយWiktionary

Islande, Iceland ទឹកកកទៅជាទឹកកក