ទឹកខ្មៅ

ដោយWiktionary
  1. ខេត្តនៃកម្ពុជាក្រោម
  2. អតីតស្រុកនៃខែត្រព្រែកឫស្សី