ទឹកជោរ

ពីWiktionary
  1. ស្រុកនៃអតីតខែត្របាត់ដំបងជំនាន់លោកម្ចាស់គទាធរ បច្ចុប្បន្នត្រូវនឹងស្រុកព្រះនេត្រព្រះសម័យរាជាណាចក្រទី២
  2. ឃុំនៃស្រុកព្រះនេត្រព្រះ
  3. ភូមិនៃឃុំទឹកជោរ
  4. អតីតខែត្រនៃកម្ពុជាសម័យចតុមុខ