ទឹកដោះ

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search
Chrysophyllum cainito