ទឹម

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

សំ. ( កិ. ) (ទិម្ភ “រួបរួម, ផ្គុំ​គ្នា; បង្គាប់...”) ដាក់​នឹម​លើ-ក​ឬ​ពាក់​គ្រឿង​ប្រដាប់​សត្វ​ពាហនៈ​ឲ្យ​ទាញ, ឲ្យ​អូស​រទេះ, រថ, ន័ង្គល, រនាស់, គាវ...។ ចម្អិន​ម្ហូប​ដែល​ហៅ​ថា ទឹម ។

( ន. ) ឈ្មោះ​ម្ហូប​ដែល​ចម្អិន​ដោយ​គ្រឿង​ទឹម : ទា​ទឹម, មាន់​ទឹម...។