ទុព្ភិក្ខកន្តារ

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

ផ្លូវ​លំបាក​ព្រោះ​គ្មាន​បាយ ។ល។