ទូ

ពីWiktionary

( ន. ) ចំនួន​វត្ថុ​ដែល​ដាក់​ជា​ក្រយា​តំណាំង ក្នុង​ល្បែង​ភ្នាល់​នីមួយ​ៗ : ខ្ញុំ​ឥត​រា​ទូ​ទេ ដាក់​ប៉ុន្មាន​ក៏​ដាក់​ចុះ ។ ប្រដាប់​ធ្វើ​ដោយ​ឈើ​ឬ​ដែក មាន​សណ្ឋាន​ជា​ហឹប មាន​ទ្វារ​មាន​ជើង សម្រាប់​ដាក់​វត្ថុ​ទាំងពួង : ទូ​ដែក, ទូ​កញ្ចក់ ។

ទូ ( ន. ) មើល​ក្នុង​ពាក្យ ផាយោង ។