ទូទៅ

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

( កិ. ) ប្រព្រឹត្ត​ទៅ​បាន​សព្វ, មិន​ចំពោះ​តែ​មួយ​ៗ, ផ្សាយ​សព្វ​ទៅ ។ ទួទៅ