ទូលាយ

ពីWiktionary

( គុ. ) ទីទៃ​ពី​ចង្អៀត គឺ​រលុង, ឥត​ទើស​ទាល់ : ផ្ទះ​ទូលាយ, ផ្លូវ​ទូលាយ, អាវ​ទូលាយ, ។ ដែល​មិន​កំណាញ់ : ចិត្ត​ទូលាយ ។