ទួល

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search
 1. ( ន. ) ទី​ដី​ដែល​ខ្ពស់​ជាង​ដី​នៅ​ខាង ។ ព. ផ្ទ. ទំនាប ។
 2. ភូមិនៃឃុំរូងជ្រៃ
 3. ភូមិនៃឃុំបារាំងធ្លាក់
 4. ភូមិនៃឃុំបាធាយ
 5. ភូមិនៃឃុំដំរិល
 6. ភូមិនៃឃុំឈូកស
 7. ភូមិនៃឃុំផុង
 8. ភូមិនៃឃុំស្វាយរំពា
 9. ភូមិនៃឃុំព្រៃក្រសាំង
 10. ភូមិនៃឃុំវាលពង់
 11. ភូមិនៃឃុំមហាសាំង
 12. ភូមិនៃឃុំល្បើក
 13. ភូមិនៃឃុំមេម៉ង់
 14. ភូមិនៃឃុំអរបួនលើ
 15. ភូមិនៃសង្កាត់ពន្សាំង
 16. ភូមិនៃឃុំអណ្ដូងត្របែក
 17. អតីតភូមិនៃសង្កាត់សាលាក្រៅ
 18. ភូមិនៃឃុំសាលាក្រៅ