ទួលថ្មី

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search
  1. ភូមិនៃឃុំគគីរ
  2. ភូមិនៃឃុំជីគរ
  3. ភូមិនៃឃុំគរ
  4. ភូមិនៃឃុំមហាសាំង
  5. ភូមិនៃឃុំយាអង្គ