ទួលរមៀត

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search
  1. ភូមិនៃឃុំស្រែណូយ ស្រុកវ៉ារិន
  2. ភូមិនៃឃុំវ៉ារិន ស្រុកវ៉ារិន