ទៀត

ពីWiktionary

( និ. ) ជា​ថ្មី, ត​ទៅ, ថែម​ផ្សេង; ពាក្យ​សម្រាប់​និយាយ​ឲ្យ​ឃើញ​ថា​ថែម, ឲ្យ​ឃើញ​ជា​ដដែល : ម្យ៉ាង​ទៀត, យក​មក​ទៀត, ម្ដង​ទៀត, ថា​ទៀត ។