ទេ

ពីWiktionary

( និ. ) ពាក្យ​បដិសេធ​ជា​ទំនាស់​ផ្ទុយ​គ្នា​នឹង​ពាក្យ អើ : ទេ, មិន​មែន​ទេ; ខ្ញុំ​មិន​ដឹង​ទេ; ខ្ញុំ​មិន​ទៅ​ទេ; ខ្ញុំ​មិន​ព្រម​ទេ ។