ទេវនិយម

ដោយWiktionary

(ទស្សនវិជ្ជា, លទ្ធិ) theism, théisme លទ្ធិឬជំនឿមួយដែលជឿលើអត្ថិភាពនៃអាទិទេពមួយឬច្រើន។ ជំនឿនេះចាត់ទុកអាទិទេពថា ជាអ្នកបង្កើតលោក ជាប្រភពនេះតម្លៃទាំងអស់ជាភាវៈមួយដែលមានវត្តមានគ្រប់ដំណើរទាំងអស់ក្នុងលោកនេះ ជាភាវៈស្មារតី និង ជាផាវៈមនុស្ស ហើយតាមរយៈនេះ មនុស្សអាចទាក់ទងជាមួយអាទិទេពយ៉ាងជិតស្និទ្ធ។ ឧ. ជនជាតិក្រិកបុរាណមានជំនឿលើទេវនិយម។