ទេវី

ដោយWiktionary
Jump to navigation Jump to search

( ន. ) (ម. ព. ទេពី) ។