ទោចក្រយាន

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

--ច័ក-ក្រៈ យាន បា. សំ. ( ន. ) យាន​មាន​កង់​ពីរ : ជិះ​ទោចក្រយាន, ប្រណាំង​ទោចក្រយាន ។ ព. សា. កង់, រទេះ​កង់ ។