ទោស័ក

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

( ន. ) ស័ក​ទី​ពីរ​នៃ​ឆ្នាំ ក្នុង​ចំនួន​ស័ក​ឆ្នាំ​ទាំង​ដប់ (ម. ព. ទោ និង ស័ក ផង) ។