ទោះ

ពីWiktionary

( និ. ) ទុក​ជា, បើ​ជា, បើ​ទុក​ជា : ទោះ​ល្អ​ក្ដី អាក្រក់​ក្ដី; ទោះ​ខ្ញុំ​បាន​មក​ក្ដី​ មិន​បាន​មក​ក្ដី ត្រូវ​តែ​អ្នក​ចាត់​ការ​នុ៎ះ​ចុះ ។